Koolitused

 • Sissejuhatus tootmisjuhtimisse. Tõhusa ja ohutu tootmise ettevalmistus ja rakendamine
 • LEAN tootmine, LEAN tootmise tööriistad
 • Parendusprojekti eesmärkide püstitamine, võtmemõõdikute seadmine
 • Tootmisjuht ja organisatsioon, juhtimise tasemed. Tootmisjuhtimise tööriistad. Ohutu tootmisjuhtimine
 • 7 raiskamise vaade, 5S, Kaizen, JIT, JIDOKA, Standardne töö, TPM, jpm.
 • Tootmise asendiplaan, -tasakaal ja taktaeg. Tootmise- ja juhtimise funktsioonid
 • Tootmise staadiumid, tootmistsükkel, tootmise kulgemisviisid
 • Tootmisvõimsus teoorias ja praktikas, nõudlusega kohanemine
 • Tootmise planeerimine(scheduling), kalenderplaan(master plan). Varud tootmises, nõudluspõhine tootmine
 • Võtmemõõdikute roll kliendist operaatorini. 
 • Tootmisorganisatsiooni seostatud motiveerimine kliendist operaatorini 
 • Erinevat tüüpi ja suurusega eesrindlike ettevõtete külastused/õppereisid

Toimiva tootmissüsteemi vundament – 5S korrapidamissüsteemi praktiline koolitus

 • 5S on süsteem, mille ülesanne on tuua esile peremeessüsteemis esineva raiskamine
 • 5S on organiseeritud ja korras töökoha loomiseks ning korraldamiseks
 • Praktiline 5S süsteemi rakendamine. Süsteemselt ja järjepidevalt parendusi taotlev, iseõppiv tootmissüsteem.
 • Sisaldab LEAN juhtimise tutvustust ja 7 raiskamise ja 5S metodoloogia ülevaadet
 • Praktilise rakendamise alustamist koos ettevõtte töötajatega
 • Praktiline „NS – Nina Sisse“ ringkäik, tegevused tehases|tootmistsehhis
 • Hetkeolukorra kaardistamist, eesmärkide seadmist, teostuse, ülevaatuse planeerimist(oleneb koolituse ulatusest)
 • Lisaks materjalid, vormid, juhised. Projekti peamised etapid kujunevad 5S sammudena:
  • 1S – soreerimine ehk vajaliku ja ebavajaliku eraldamine;
  • 2S – korda seadmine ehk vajalike töövahendite süstematiseerimine töökohal;
  • 3S – korra hoidmine ja puhastamine ehk kontrollimine ja raiskamise juurprobleemide avastamissüsteem;
  • 4S – standardiseerimine ehk harjumuste ja rutiinide kujundamine;
  • 5S – säilitamine ja hoidmine, et süsteem püsiks ja ei laguneks(auditeerimine, juhtkonna järelvalve, jne).
 • „Töökohaks“ on nii töölaud kontoris, seade või töökoht tehases, autoparkla, laoriiulid, failisüsteem arvutis, serveris
 • Juhi „töökohaks“ on juhtimissüsteem, juhtimisrutiinid, võtmemõõdikud, lepingute arhiiv, dokumendid, kontaktid, jpm

Tootmisjuhtimise koolitusel osalenute vahetud kommentaarid õpitu, saadud kasu ja meetmete rakendamisplaanide osas:

 • Palju uut ja vana sai meelde tuletatud. Huvitav oli tootmiskulude vähendamine.
 • Väga head näited elust! Koolitajal väga hea kogemus tööstusalal.
 • Tempo on täpselt selline nagu kujunes, kõik teemad räägitakse läbi!
 • Väga olulised ja arusaadavad, elulised näited.
 • Tootmine ja planeerimine. Hinnaarvutus läbi õpetliku mängu.
 • Eluliselt läbimängitud tegevus annab hea ülevaate reaalsetest olukordadest.
 • Sain teada, mis on LEAN, kavatsen seda rakendada oma tootmises.
 • Erinevate kitsaskohtade lahenduste loomine ning kuidas täpsemalt kõrvaldama hakata.
 • LEAN põhitõdede kordamine, sest eelmises on palju aega möödas.
 • Minu jaoks oli kõike palju ja huvitavat, seega loodan, et saan oma uusi teadmisi oma töös rakendada ja katsetada
 • 5S kordamine ja kogu LEAN
 • Eelneva LEAN koolituse teadmiste värskendamine ja täiendamine
 • 5S-i S2 ja S3. Lennuki hinna määramine. Oma ettevõtte tegemiseks sain kasulikku infot
 • Parema tootmisjuhtimise kogemus, mida saab tootmises eluliselt tulevikus rakendada
 • Numbrimäng, lihtne näide korra hoidmise kohta
 • Uus oli OEE ja mida kindlasti tootmises kasutusele võtan
 • Rakendan osaliselt TPM-i, sain teada, mis on TPM
 • Tuleb aega võtta ja teha mõõtmisi ning koguda andmeid
 • OEE võtan eesmärgiks kindlasti kasutama hakata
 • TPM põhimõtted, mida saan kasutada oma ettevõttes ja rakendada uusi vahendeid. Teooria viimine praktikasse
 • Rühmatööd
 • Tootmisvõimsuse planeerimine ja rühmatööd
 • Tootmisprotsessi kulgemisviiside arvutamine. Ei ole sellisel kujul varem arvutanud.
 • Tööjõukulu arvutamine
 • Tootmisprotsessi kulgemisviisidest teadasaamine
 • Tabelarvutus on väga kasulik
 • Huvi normeerimise vastu. Veel suurem huvi teiste tehaste vastu
 • Kõige kasulikum oli näha kuidas toimivad asjad teistes tehastes
 • Planeerida, Planeerida, Planeerida – informatsiooni kogumine
 • Järjestik- ja paralleelne tootmisprotsessi kulgemine
 • Kindlasti tahan rakendada 5S-i.
 • LEAN, 5S metoodika tutvustus. Seda saab kindlasti rohkem rakendada.
 • Olid huvitavad arutelud. Kõige huvitavam 5S lahendus.
 • Kõige huvitavamaks saab kindlasti kodutöö.
 • Kõik, millest räägitakse on uus ja huvitav.
 • Sain algse ülevaate tootmispõhimõtetest ja korralduse olulisusest.
 • 5S pakub huvi.
 • Kõige enam pakub huvi 5S, proovin seda rakendada.
 • 5S ja rohkem rõhku tööohutusele.
 • Huvitav oli 5S, püüan seda hakata rakendama.
 • Lean, 5S, tootmise efektiivsuse parandamine.
 • Enamus oli uus ja kasulik.
 • 5S lahtiseletus ja selgitused rakendamiseks.
 • Saan rakendada enamus asju, millest koolitusel juttu on olnud.
 • Andis palju mõtteid, kuidas 5S-ga edasi minna. Millest alustada, mida jälgida ja tähele panna.
 • 5S teooria. Erinevate töövaldkondade inimeste arvamused/kogemused.
 • 5S vajalikkuse näitamine läbi numbimängu.
 • Rakendada kindlasti 5S süsteemi! Eeskuju andmiseks organiseerin kõigepealt riiulid, mis on nii öelda “eikellegi” maa.
 • 5S – mida kavatsen kindlasti rakendada. Korraldus hea. Materjalid põhjalikud ja arusaadavad.
 • Väga asjalik ja arusaadav oli 5S numbrimäng, mõtlemapanevad videod suurtootmistest.
 • Elulised näited on väga head!
 • Minu üleüldine teadlikkus on taas paranenud.
 • Lennukimängule võib rohkem aega anda. Esialgu 10 min on piisav, aga sealt edasi.
 • Lennukimäng – etapid on vaja põhjalikult enne tootmist läbi analüüsida. Pisiasjad võivad palju aega võtta.
 • Lennukitootmiseläbimängimine. Andis lihtsasti päris selge ülevaate.
 • Tempo kõigub, aga see on just hea!
 • Lennukimängu analüüs! Lennukitehase näide!
 • OEE mõõdik!
 • Oskuste maatriks. OEE.
 • Oskuste maatriks ja koolitamine oli väga huvitav ja näen potentsiaali juurutada seda ka meie tootmises.