Edukas juht! Kuidas olla edukas juht?

Edukas juht igal juhtimistasandil

Kuidas olla edukas juht, edukas keskjuht või (tegev)juht – 6 lihtsat oskust, mida vajad!  Professori põhisõnum täiendatud blogi autori  kommentaaridega.

HBR  video – 6 olulist oskust tegevjuhile. Joseph L. Bower, (Harvard Business School – professor) kirjeldab, kuidas olla efektiivne tegevjuht. Link videole on siin.

Edukas juht või lihtsalt veel juht puutuvad igal juhtimise tasandil  kokku omamoodi, alati väärikate, huvitavate väljakutsetega. Väljakutsetega ja situatsioonidega, mis on iseloomulikud tasandile vastava tegutsemiskeskkonna keerukuse tasemega – olles pigem ise otsustaja või otsustest mõjutatud olla, väljakutsed ja situatsioonid on väärikad mõlemas olukorras. Fakt on see, et alati oleme me nn kahe “tule” vahel. Oskused, mida juhina vajame, on loomulikult erinevad, aga siiski on ka kirjutaja veendunud, et olenevamata juhtimise tasemest, vajavad (loe tulevad kasuks, annavad lisaväärtust) loetletud oskuseid iga tasandi juhid.

Vajadus ja olulisus oskuseid õigesti rakendada on seotud juhtimise ulatuse ja – tasandiga (esma-, kesk- või siis tippjuhtimise tasand). Siin toimib “pullisaba” efekt – pisike rumalus tippjuhi poolt avaldub organisatsiooni madalaimal tasandil hoopiski laiemalt ja võimalik, et ka salapäraselt peidetult. Aluse kasutamisele, rakendamisele ja mõju organisatsioonile pikas perspektiivis paneb paika organisatsiooni tippjuht. Ta loob kultuuri ja käitumist oma põhimõtete, veendumuste, eeskuju, kommunikatsiooni ja ka kontrollmehanismidega. Minnes veelgi edasi – eksisteerib kõrgem juhtorgan või eksisteerivad inimesed, kes ideaalis määratlevad tippjuhi isiksuse ja sobivuse antud organisatsiooni, hetke seisukorda arvestades. Seega, enne iga tasandi juhti annab valikutele suuna juhatus, nõukogu või korporatsiooni tasandi juhtkond – inimesed, kel on loodetavasti nägemus ettevõtte strateegilistest eesmärkidest ja ülevaade võimekustest, kompetentsidest.

Vaatamata sellele on organisatsiooni tegevjuhil suur roll ja mõju kogu organisatsioonis toimuvale. Mõju efekt on vahetum väiksemas ettevõttes, seega suuremate ettevõtete keskjuhtidel on oluline mõju osakondades, allüksustest toimuvale. Olles aktiivsem või passiivsem, demokraatlikum, autoritaarsem – mõju käitumisele, tulemusele on igal juhul olemas. Juhi stiiliga luuakse mudelid, mallid, raamistik järgmiste tasandi juhtidele, kes varem või hiljem saavad mõjutatud tippjuhi valikutest või ka valimata jätmistest.

Edukas juht – Missuguseid oskuseid silmas pidada?

Edukas juht on kursis strateegiaga! Olla kursis plaaniga! 

Ettevõttejuht – ettevõte üldstrateegia. Funktsionaalne juht – strateegia funktsioonile. Osakonnajuht osakonnale seatud plaanid, eesmärgid või ülesanded, mis on seotud ja viivad ellu funktsiooni ja sealt edasi ettevõtte üldstrateegiat. Operatiivtasandi juht – olla kursis ja teada, mis on nädala ja päeva ülesanded, eesmärgid, mida tuleb saavutada. Eesliini töötaja, oskustööline, operaator, koostaja, jne – tööülesanded ja eesmärgid tunnile, päevale, nii kvalitatiivsed, kui ka kvantitatiivsed.  Kõikidel organisatsiooni liikmetel on oma osa strateegias ja oskused, mida arendada, et üldstrateegia rakenduks – oluline on oskus siduda  ja selgitada seosed üldstrateegia ja näiteks koostamisoperatsiooni vahel.

Edukas juht määratleb või värbab/valib õiged inimesed!

Ja seda igal juhtimise tasandil. See on oluline valik, millele tuleb vajadusel alati aega leida – iga õige valik ja ka vale valik omab suurt mõju. Iga õigesti valitud juht valib tõenäoliselt ja soodustab uute õigete valikute tegemist ja vastupidi – iga lohakas valik raiskab varem või hiljem ettevõtte ressursse ja ka tippjuhi enda aega. Valikukriteeriumid määratleb strateegia ja selle saavutamise tegevuskava ja seda igale organisatsiooni tasandile erinevalt. Selleks mõtle, mis on Sinu tasandi strateegia ja tee vastavalt sellele ka valikud.

Edukas juht kasutab ressursse targalt

Mõtle sellele alati. Suhtumise, printsiibid ja eesmärgid, “lati kõrguse” seab jällegi ettevõtte juhtkond eesotsas tegevjuhiga. Alumise tasandi kõrgemad standardid võivad kaduda ajapikku, kui neid ei märgata või kui standardid kõrgemal juhtimise tasandil on madalamad. Oluline on osata määratleda ressursse tasakaalustatult ja neid võimaldada vastavalt tegelikule vajadusele. Ainult sellisel juhul suudame me elluviia oma strateegiat – seda igal tasandil. Püüa ressursse kasutada ka integreeritult. Mõtle, kuidas on seotud erinevate osakondade ja funktsioonide ressursid, mis aitab aega ja ressurssi säästa ja mis seda raiskab – arenda multifunktsionaalsust ja mõtteviisi, et ettevõtte ressurss tervikuna oleks rakendatud parimal moel.

Edukas juht kasutab andmeid

Oluline on siinkohal jällegi tasandipõhine lähenemine ja vastavalt oma osale strateegias ja plaanis tuleb osata kasutada ka infot ja andmeid. Ei loe ainult andmed kasumi ja käibe, kliendirahulolu, sularaha, käibekapitali, jne kohta. Loevad ka andmed tarnijate juhtaegade, kaupade saadavuse ja kvaliteedi kohta, jne. Kui tippjuhi jaoks on oluline käibemaht ja selle saavutamine pikema perioodi jooksul, siis spetsialistile ja operaatorile eesliinil on oluline täita töönorme õigeaegselt ja tõhusalt, ettenähtud kvaliteediga. Osakonnajuht järgib osakonna tootlikkust ja efektiivsust, tootmisjuht kogu tootmisüksuse tootlikkust ja efektiivsust, lao- ja ostujuhtidel on oma mõõdikud, informatsioon ja andmed, millele strateegiast lähtuvalt tugineda ja mille kaudu eesmärke saavutada. Ei tohi unustada ka konkurentide tegevuse jälgimist. Alati ja igal tasandil jälgi kulusid ja võrdle tulemust eesmärkidega ja eelarvega, tee järeldusi ja parendusi koheselt. Peab saavutama lühiajalised eesmärgid ning looma tingimused tuleviku edule.

Edukas juht loob õige ergutussüsteemi

 Ei piisa ühest eesmärgist ja finantsilisest stiimulist kogu ettevõttele. On oluline, et stimuleerimine ja tunnustamine on seotud vastava tasandi , vastava rolli ülesannete/eesmärkidega ja oodatud tulemusega. Tähtis on, et see oleks piisavalt käegakatsutav, samas pingutust nõudev ning võimaldaks inimestes tekitada võidu janu, soovi pingutada ja võita ning õnnestumisi korrata ka edaspidi. Tuleb mõelda ka mitterahalistele stiimulitele nagu paindlik tööaeg, oskuste arendamise võimalused, jne. Mõtle ja lähtu ettevõtte inimeste soovidest ning vajadustest, disaini oma süsteem vastavalt ja see soodustab kaasatuse ja huvi hoidmist kõrgemal tasemel.

Edukas juht panustab ja loob tugeva organisatsioonistruktuuri

Kes vastutab millise tegevuse ja ülesande, eesmärgi saavutamise eest? Kuidas toimub raporteerimine, millises mahus, sagedusega ning täpsusega. Kuidas on jaotatud äri funktsioonid ja vastutused – kas piirkonniti, tootepõhiselt, kliendi segmentidena? Kuidas jaotada operaatorid ja kuidas arendada nende oskuseid – kas seadmegruppide, protsessi, toote- või operatsioonipõhiselt? Ei ole vaid nii, et struktuur on esmalt paigas ning seejärel tulevad inimesed õigete omadustega. Reaalsus on palju dünaamilisem ja vajab juhtide looviust ja tunnetust igal sammul. Arvesta oma inimestega ja isikustega ning loo strateegiast tulenev, ettevõtte võimalusi ja iseärasusi arvestab tugev struktuur.

Lihte?! Või mis?

Newsletter Updates

Enter your email address below and subscribe to our newsletter